Wojciech Wójtowicz

Tłumaczenia przysięgłe języka francuskiego

Wykonuję również tłumaczenia pisemne uwierzytelnione („przysięgłe”), polegające na przekładzie treści dokumentów potwierdzonym pieczęcią zawierającą moje imię, nazwisko, pozycję na liście tłumaczy przysięgłych oraz informację o języku, w którym się specjalizuję. Każdemu z poświadczonych dokumentów nadaję numer w repertorium. Tłumaczenia te wykonuję zarówno na rzecz osób prywatnych jak i przedsiębiorstw i organów państwowych.

Tłumaczem przysięgłym języka francuskiego jestem od 2013 r. Zdałem wówczas egzamin przed Państwową Komisją Egzaminacyjną w zakresie tłumaczenia pisemnego i ustnego z języka polskiego na francuski i z języka francuskiego na polski. Następnie złożyłem ślubowanie przed Ministrem Sprawiedliwości i zostałem wpisany na listę tłumaczy przysięgłych.

W ramach oferowanych usług przekładam:

 • dokumenty sądowe (pozwy, wyroki),
 • dokumenty urzędowe (zaświadczenie o wpisie do CEIDG, zapytanie o udzielenie informacji o osobie (zaświadczenie o niekaralności), dokumenty ZUS, świadectwa pracy),
 • dokumenty stanu cywilnego (akty urodzenia, zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego, akty zgonu),
 • dowody osobiste i paszporty,
 • dokumenty skarbowe (zeznania PIT i CIT),
 • akty notarialne,
 • wypisy z ksiąg wieczystych,
 • pełnomocnictwa,
 • dokumenty unijne,
 • dokumenty firmowe (faktury, umowy, statuty, raporty, bilanse, sprawozdania finansowe),
 • dokumenty samochodowe (umowy kupna-sprzedaży, dowody rejestracyjne, prawo jazdy, faktury zakupu pojazdu, świadectwo zgodności WE),
 • świadectwa i dyplomy,
 • zaświadczenia;
 • certyfikaty,
 • dokumenty ubezpieczeniowe (polisy, zaświadczenie o przebiegu ubezpieczenia),
 • ...oraz wiele innych.

Dzięki posiadanym uprawnieniom mogę wykonywać również uwierzytelnione tłumaczenia ustne m.in. ślubów cywilnych, postępowań i rozpraw sądowych, spotkań udziałowców/wspólników.
Wyróżnia mnie ogromne zaangażowanie i w pełni profesjonalne podejście do zawodu oraz obowiązków. Zlecając mi tłumaczenie uwierzytelnione (przysięgłe), mogą być Państwo pewni właściwie przełożonych dokumentów, zgodnych z ogólnie przyjętymi normami.

Wersja mobilna